دختر افغانستان     
یاد فرخندۀ شهید را گرامی و زنده نگهداریم

فـــر خنده
Loading

فرخنده پس از 'مجادله درباره خرافات با یک روحانی متهم به قرآن سوزی شد'

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2015/03/150323_u04_farkhondeh_superstition