گور های 
دسته جمعی
گور های دسته جمعی دشت چمتله
*************************************************************************************************

http://www.flickr.com/photos/aqhammad/479633338/sizes/o/in/photostream/عکس های کور های دسته جمعی در بدخشان
******************************************************************************************