خپلواکی

استقلال       
گوری که هرگز گمنام نماند

صفحات پنهان تاریخ
از هر چمن، سمنی