خـپلــواکی
          اسـتـقـلال                                        


هموطنانی که مایل باشند در  اعتراض به سازمان یونسکو در ارتباط با معرفی نادرست هنر میناتوری و خوشنویسی هرات حصه  بگیرند؛ به لینک ذیل کلیک نموده؛ اعتراض خود را درج نمایند.


http://chng.it/jCfrfZXnPG

پشتیبانی از حفظ میراث های فرهنگی افغانستان
Media