خـپلــواکی
          اسـتـقـلال                                        

اینان که بر این ملک کنون سرهنگ اند

خـصـم‌ هــنـر و زنــدگی‌ و فـــرهنگ‌ اند 

 فــــردا كه‌ ورق خـــورد كـتـاب‌ تـاریـخ‌

مشتی‌ نـام‌ انـد و مـعـنی‌ هـــر ننگ انـد